دعوت به همکاری از همه اساتید و صاحبنظرانی که در حوزه توانمندسازی و ارتقاء دانش اجتماعی  جامعه و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی می توانند ما را یاری دهند.