سامانه رشد و نوآوری دانش آموزان پلتفرم مدرسه زندگی
سامانه مرکز تماس راهنما پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی
سامانه جذب با ما - پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی
پکیج استعدادیابی پلتفرم رشد و نوآوری دانش آموزان پلتفرم مدرسه زندگ
سامانه رشد و نوآوری اجتماعی - پلتفرم آموزشی مشاوره ای
برند دسترنج دسترنج زنان توانمند سرپرست خانواده

پلتفرم آموزشی مشاوره ای مدرسه زندگی، خلاق در حوزه های آموزش ،مشاوره و اشتغال می باشد به عنوان واحد فناور در پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی مستقر می باشد با هدف توسعه فردی و توانمندسازی اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه های زیر نموده است.

نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
تفاهم نامه دانشگاه علم و فرهنگ و پلتفر مدرسه زندگی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
حضور در نمایشگاه پلتفرم مدرسه زندگی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پلتفرم مدرسه زندگی
حضور پلتفرم مدرسه زندگی در نمایشگاه
حضور در نمایشگاه پلتفرم مدرسه زندگی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
نمایشگاه پارک علوم و فناوری پلتفرم مدرسه زندکی
استعدادیابی

همه افراد با استعداد هستند اماچرا بعضی موفق و بعضی شکست می خورند؟

راهنمایی تحصیلی

اینجا نخبگان و رتبه برترها پشتیبان تحصیلی دانش آموزان هستند.

راهنمایی شغلی

اینجا به شغل متناسب با تیپ شخصیتی، مهارتها و دانش خود دست می یابید.

سامانه جذب با ما
سامانه مرکز رشد و نوآوری
فهرست